Kielitaitotasot ja testaus

TAITOTASOT

Käytämme kielitaidon taitotasoarvioinneissamme tasoasteikkoa, joka perustuu yleiseurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (CEFR = Common European Framework of Reference). Tämä viitekehys on tämänhetkinen standardi kielitaidon arvioinnissa ja laajasti käytössä ympäri Eurooppaa sekä muualla maailmassa. Kielitaitotasot:

  • A1 ja A2: perustason kielenkäyttäjä
  • B1 ja B2: itsenäinen kielenkäyttäjä
  • C1 ja C2: taitava kielenkäyttäjä

Esimerkiksi lukion englannin A-kielen tavoitteena on lukion päättövaiheessa taso B2.

Työelämässä pärjää kohtalaisesti tasolla B1, mutta vaativammissa tehtävissä tarvitaan taitotasoja
B2 ja C1.

Viitekehyksen kuvaamat kielitaitotasot liittyvät yleiskielen taitoon, eivät siis esimerkiksi talouselämän tai muiden erikoisalojen kieli- ja viestintätaitoon.

A1 Kielen alkeet

Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai ympäristöön. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja ääntämisessä on puutteita. Pysty esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja kertomaan itsestään ja lähiympäristöstään lyhyillä lauseilla. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston (perustasolla noin 2 000 sanaa) ja joitakin peruskieliopin rakenteita.

A2 Kehittyvä peruskielitaito

Ymmärtää selkeää ja yksinkertaista puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa puhetilanteissa, kuten ostoksilla tai ravintolassa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista. Hallitsee suppean peruskieliopin ja tavallisimman perussanaston.

B1 Melko sujuva ja toimiva peruskielitaito

Selviää useimmissa käytännön puhetilanteissa kohdekielisillä alueilla. Pystyy osallistumaan valmistautumatta keskusteluun aiheista, jotka liittyvät esimerkiksi työhön, matkustamiseen ja ajankohtaisiin asioihin. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston (keskitasolla noin 5 000 sanaa) ja peruskieliopin tavallisimmat rakenteet.

B2 Itsenäinen ja toimiva kielitaito

Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellisuudet tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.

C1

Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta ilman erityistä ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä kuten erityisalojen artikkeleita sekä oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista ja osaa valita tilanteeseen sopivan tyylilajin. Satunnaiset virheet ovat pieniä eivätkä haittaa ymmärrystä. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti (ylimmällä tasolla noin 10 000 sanaa).

C2

Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä, myös syntyperäisen kielenpuhujan nopeaa puhetta. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Pystyy lukemaan vaivatta käytännöllisesti katsoen kaikenlaista kirjoitettua kieltä. Pystyy ottamaan vaivatta osaa asioiden käsittelyyn ja kaikkiin keskusteluihin sekä käyttää kielelle tyypillisiä idiomaattisia ja puhekielisiä ilmaisuja. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa, ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.

TESTAUS

Kielivalmennuksiin osallistuvien kielitaidon taso testataan tarvittaessa ennen koulutuksen alkua kirjallisesti tai suullisesti. Kirjallinen kielitesti koostuu sanastoa, kielioppirakenteita ja kirjallista ilmaisua käsittelevistä osioista. Kielitestit arvioidaan eurooppalaisella kielitaitotason 6-portaisella asteikolla (A1, A2, B1, B2, C1 ja C2-kielitasot). Suulliset taitotasotestit tehdään haastatteluina joko puhelimitse tai paikan päällä.

Räätälöidyt kielitestit

Räätälöimme kielitestejä organisaatioiden tarpeisiin esimerkiksi rekrytointitilanteissa. Testit sisältävät työhön liittyviä tilanteita ja sanastoa, kielioppia ja rakenteita, kirjoitustehtäviä ja suullisen haastattelun.

Koko henkilöstön kielitaidon ja tarpeiden kartoitus

Toteutamme koko organisaation henkilöstön kielitaidon tasokartoituksia sekä tarpeiden määrittelyjä. Tilaajalle tehdään kattavat yhteenvedot esim. henkilöstön kielikoulutussuunnittelua varten.